Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tento dokument obsahuje informace pro subjekty údajů stran zpracování jejich osobních údajů v organizaci, a to v rámci požadavků, které jsou na organizaci, jakožto správce osobních údajů, kladeny ust. čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Zřizovatel - zahraniční osoba:
Štandart BPPO s. r. o.
049 16 Gemerské Teplice, Jelšavská Teplica 1, Slovenská republika
Registrační číslo: 50256220
Právní forma: s.r.o.
Zřizovatel se řídí právem Slovenské republiky. Zřizovatel je zapsaný v obchodním registru Okresního soudu Banská Bystrice, oddíl Sro, vložka číslo 33786/S

Označení odštěpného závodu:
Standart BPPO s. r. o., odštěpný závod
Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 14163764

Kontaktné údaje správcu sú :
Email: standartbppo@gmail.com
Telefón: 0902 074 235 / 0904 438 906

dále jako „my" nebo „správce" nebo „organizace"

Co je to osobní údaj ?
Osobním údajem je prakticky jakákoli informace, která dokáže žijící fyzickou osobu identifikovat přímo nebo jejím účelem je dosažení takové osoby. Osobní údaje lze dělit na obecné (např. jméno a příjmení, věk, telefonní číslo, místo narození, osobní stav apod.) a citlivé (dnes jsou označovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, přičemž se jedná pouze o tyto osobní údaje – biometrické údaje, členství v odborové organizaci/politické straně, etnický původ, filozofické vyznání, genetické údaje, informace o odsouzení a trestní delikty, náboženské vyznání, politické názory, rasový původ sexuální orientace/život, zdravotní stav).

Co je zpracování osobních údajů?
Zpracováním osobních údajů se rozumí systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji za určitým účelem. Činností dle předchozí věty je zejména: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Zdroje a kategorie osobních údajů:
Správce zpracovává osobní údaje (přímo od vás) které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky.
Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné k plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování
Zákonným důvodem zpracování je:
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
Pro účel uzavření a plnění smlouvy (tj. v souladu s poskytováním našich služeb) zpracováváme Vaše osobní údaje dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Právním základem zpracování Vašich obecných osobních údajů je tedy smlouva.
Jakmile bude smlouva splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování Vašich obecných osobních údajů splnění právní povinnosti, což stanoví čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je:
Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky podle čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení (s tím souvisí i následné uskutečnění platby, dodání služeb, vyřizování reklamace apod.); Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli splnit . Zpracování osobních údajů zákazníka probíhá bez souhlasu zákazníka, jelikož právním základem zpracování jeho osobních údajů pro účely plnění smlouvy je konkrétní smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytný požadavek na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu či ze strany správce plnit její podmínky.
Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?
Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje:
Obecné osobní údaje : jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, adresu dodání služeb nebo produktů, Vaše telefonní číslo a e-mail,

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci ).

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení.
Vaše osobní údaje mohou být rovněž předávány orgánům veřejné správy a soudům, to však pouze za předpokladu, že tak stanoví zvláštní právní předpis, nebo k tomu dáte výslovný souhlas.
Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.
Správce neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje do třetích zemí
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal vhodná personální, technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů ve spisové podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup výlučně jím pověřené osoby.
V rámci činností zpracování osobních údajů, které při naší činnosti provádíme, nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
- Právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR
- Právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR
- Právo na omezení zpracování
- Právo na výmaz dle čl.17 GDPR
- Právo namítat podle článku 21 GDPR
- Právo na přenesení osobních údajů podle článku 21 GDPR
- Právo odvolat souhlas (elektronicky, nebo na korespondenční adresu)
- Právo podat stížnost úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že došlo k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů.

Jak můžete naplnit svá práva?
Právo na přístup
Na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:
a) za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
b) v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány
c) jak dlouho budou uchovávány
d) komu budou zpřístupněny
e) zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu standartbppo@gmail.com nebo poštou na adresu: Jelšavská Teplica 1 049 16 Gemerské Teplice IČO : 50 256 220

Právo na opravu
Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu. Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu standartbppo@gmail.com nebo poštou na adresu: Jelšavská Teplica 1 049 16 Gemerské Teplice IČO : 50 256 220

Právo na vymazání
Za určitých okolností máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. O vymazání Vašich údajů nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:
- již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli,
- odvoláte svůj souhlas,
- namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů,
- zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně,
- osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost,
- jste-li dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet.

Právo na omezení zpracování
Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování Vašich údajů dojde, pokud:
- Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich správnost,
- zpracováváme osobní údaje nezákonně, avšak Vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování Vašich osobních údajů jen omezili,
- Vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv
- namítáte vůči zpracování Vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

Právo na přenosnost dat
Máte právo žádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která Vám umožní snadno si přenést data do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo Vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas
Právo namítat
Máte právo namítat, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:
- z důvodu našeho oprávněného zájmu,
- vytváření zákaznického profilu,
- můžete namítat jejich zpracování, máte-li k tomu osobní důvody.

Jak můžete tato práva vykonávat?
S Vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:
Emailem: standartbppo@gmail.com nebo poštou na adresu: Jelšavská Teplica 1 049 16 Gemerské Teplice IČO : 50 256 220
V případě, že se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu kterým je Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
IČO: 70837627
Telefon: ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)
informace: +420 234 665 800 (informační linka je k dispozici vždy v úterý a čtvrtek
Od 13.00 do 15.30)
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n

Zásady používání souborů cookies

Co jsou to soubory cookies?
1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
Na základě těchto souborů vás webová stránka může rozpoznat:
a) pomocí tzv. „relačního cookies" - během vaší návštěvy webu. Tyto tzv. dočasné cookies, které se po zavření prohlížeče automaticky odstraní. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o používání souborů cookies. To vám zajistí transparentnost používání cookies. Důležité: pokud zcela vyloučíte používání souborů cookies, pravděpodobně nebudete moci používat určité funkcionality naší Internetové stránky.
b) pomocí tzv. „trvalé cookies" - pro opakované návštěvy webu. Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě Internetové stránky. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím Internetové stránky, zahrnují: typ prohlížeče, internetovou adresu, ze které se připojil na Internetovou stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení. Pro zobrazování relevantnějších reklam jsou některé cookies stanoveny reklamním systémem třetích stran, jako je Google Analytics. Toto lze vypnout v účtu Google. Počítač lze nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce stránky nebudou funkční.
2. Tzv. „naše cookies" jsou takové soubory cookies, které byly umístěny na tuto webovou stránku naší společností.
3. Tzv. „cookies třetích stran" jsou takové soubory cookies, které jsou umístěny do vašeho zařízení jinou společností při použití našich webových stránek. Soubory cookies třetích stran může do vašeho zařízení umisťovat někdo, kdo nám poskytuje určitou službu (například Google Analytics).
4. Třetí strany nemají přístup k datům v našich souborech cookies a také my nemůžeme získat přístup ke cookies třetích stran.

Jaké soubory cookies používáme a za jakým účelem?
Na webové adrese používáme soubory cookies sloužící k měření návštěvnosti webových stránek a zajištění fungování webu.

Používáme tedy tyto soubory cookies:
cookies nezbytné: pro fungování našeho webu a výkonnostní cookies – tyto cookies nám umožňují, aby web správně fungoval a nesbírají o Vás zpravidla žádné osobní údaje, případně jsou tyto údaje anonymizovány. Používáme je na základě našeho oprávněného zájmu. Používání těchto cookies můžete v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout. V tomto případě však upozorňujeme, že některé funkce našeho webu nemusejí být plně funkční.
Funkční: Můžeme ukládat údaje na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé z vašich preferencí, aniž byste měli uživatelský účet nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atp.
Tyto základní zásady používání cookies vám dávají informace o konkrétních cookies používaných na těchto webových stránkách.

NASTAVENÍ COOKIES

Jak nastavit prohlížeč, abyste zabránili používání cookies?
1. Při první návštěvě našich webových stránek se do vašeho zařízení ukládají pouze naprosto nezbytné soubory cookies. Pokud nepřijmete/nepovolíte všechny soubory cookies nebo nevyberete vaše individuální preference pro soubory cookies, toto nastavení se nezmění. Podrobnosti o tom, jak kontrolovat a mazat soubory cookies, naleznete v článku Kontrola a mazání cookies.
2. Některé soubory cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby naše webové stránky fungovaly. Například když poprvé navštívíte naše webové stránky, objeví se vám vyskakovací okno se zprávou upozorňující na naše používání cookies.
3. Klepnutím na příslušné tlačítko ve vyskakovacím okně souhlasíte s naším používáním nezbytných cookies způsobem popsaným v těchto základních zásadách používání cookies. Ve vztahu ke všem ostatním typům cookies, které používáme, uvádíme, že tyto ve vašem zařízení nebudou nastaveny, pokud nedáte souhlas s jejich použitím.
4. V případě, že poskytnete svůj souhlas s cookies, zároveň poskytnete nám i příslušným třetím stranám souhlas, aby předmětné cookies používaly vaše osobní údaje takovým způsobem, jak je uvedeno v našich podmínkách používání, a my nastavíme nebo přečteme pouze relevantní soubory cookies v době uvedené v tabulce, ke které se dostanete kliknutím na příslušný odkaz ve vyskakovacím okně.
5. Abyste vypnuli příslušné soubory cookies, které se používají na základě souhlasu, můžete kdykoli odvolat svůj souhlas s používáním cookies. Uskutečňuje se to pomocí ikony cookies v příslušné části našich stránek. Dovolujeme si vás upozornit, že soubory cookies mohou na vašem zařízení zůstat i poté, co se rozhodnete je nepoužívat. Další informace o tom, jak tyto soubory odstranit z vašeho zařízení, naleznete v textu níže nebo v záložce nápovědy/nápovědy vašeho prohlížeče.
6. S odvoláním vašeho souhlasu s používáním volitelných cookies je spojeno i odvolání souhlasu k použití osobních údajů, které shromažďujeme pomocí těchto cookies. Další podrobnosti naleznete v našich podmínkách používání.

KONTROLA A MAZÁNÍ COOKIES
K vypnutí nebo odhlášení příslušných souborů cookies slouží ikony cookies v rohu vašeho zařízení, kde můžete kdykoli změnit nastavení cookies. Pro funkčnost nastavení bude zřejmě nutné aktualizovat stránku. Po tomto vypnutí nebo odhlášení již nebudou naše webové stránky k těmto souborům cookies přistupovat ani je číst.
V zařízení mohou zůstat i nadále uloženy různé soubory, skripty, kódy případně další informace týkající se souborů cookies. Tyto můžete odstranit vymazáním souborů cookies a mezipaměti prohlížeče pomocí nastavení webového prohlížeče
Jakákoli změna nastavení vašeho webového prohlížeče se vztahuje pouze na tento konkrétní webový prohlížeč. Pokud v zařízení používáte více než jeden webový prohlížeč, musíte změnit nastavení zvlášť pro každý prohlížeč a každé zařízení.
Další informace týkající se souborů cookies mohou být k dispozici v rámci funkce „pomocník" prohlížeče nebo operačního systému nebo v návodu k obsluze vašeho zařízení.
Pro odhlášení ze sledování Google Analytics na všech webových stránkách, navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Webová stránka http://www.allaboutcookies.org/, poskytuje komplexní informace o úpravě nastavení cookies v celé řadě prohlížečů. Dovolujeme si vás upozornit, že jelikož nejsme ani vlastníky ani provozovateli tohoto webu, neneseme odpovědnost za jeho obsah.
Dovolujeme si vás upozornit, že v případě, že pomocí nastavení webového prohlížeče zakážete nezbytné soubory cookies (nebo všechny soubory cookies), nebude fungovat jedna nebo více základních funkcí těchto webových stránek včetně těch, které mají zajistit bezpečnou návštěvu správně nebo vůbec.
Dovolujeme si vás upozornit, že v případě, že odmítnete nebo odvoláte souhlas s použitím jakýchkoli ne nezbytných cookies nebo souvisejících osobních údajů, nemusí odpovídající funkce nebo funkce těchto webových stránek fungovat správně nebo vůbec. Použití základních funkcí a funkčnost webových stránek tímto nebude dotčeno.
Soubory cookies můžete ve svém zařízení smazat a rovněž nastavit pravidla pro jejich ukládání ve svém prohlížeči. Jak to udělat se můžete dočíst v odkazech níže, nebo v dalších dokumentech Vašich internetových prohlížečů:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392709?visit_id=1-636270856459123937-2696746637&rd=1&co=GENIE.Platform=Android&oco=1
Iphone a Ipad: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs&co=GENIE.Platform=iOS&oco=1

ZMĚNY A KONTAKT
1. Kdykoli může dojít ke změně těchto základních zásad používání cookies ze strany naší společnosti, a to zasláním e-mailu s pozměněnými ustanoveními nebo jejich zveřejněním na našich webových stránkách.
2. Jakékoliv změny vstoupí v platnost 7 dní po datu odeslání e-mailu podle předchozího bodu nebo po datu zveřejnění upravených ustanovení na webových stránkách, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
3. Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o souborech cookies nebo zpracování osobních údajů, kontaktujte nás za pomoci kontaktních údajů uvedených v našich podmínkách používání.

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti